Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación

Adjunto(clic para descargar)
LeydeAsociaciones.pdfLeydeAsociaciones.pdf