Integrantes

Os GAC, como asociación que son, fomentarán a máxima participación no seu seo de cantas asociacións sectoriais existan no seu ámbito territorial, non permitindo en ningún caso a participación de persoas físicas ou xurídicas individuais con ánimo de lucro.

 

A asociación que aspire a obter o recoñecemento de GAC, deberá estar constituída por entidades representativas dos seguintes sectores:

 

  • Sector Pesqueiro: integrarano as asociacións e entidades de interese colectivo pesqueiro, marisqueiro e acuícola con persoalidade xurídica propia
  • Sector Económico: integrado polas asociacións de empresarios, de axentes económicos e organizacións sindicais
  • Sector Social: integrarán este sector as asociacións socilticulturais, deportivas, ecoloxistas, recreativas e educativas, as asociacións de mulleres e outras similares.
  • Sector Público: integrado polas administracións públicas de ámbito local e entidades do sector público vinculadas ou dependentes destas

 Ademáis e como consecuencia do regulamento do FEP, o sector pesqueiro terá unha clara posición predominante na Xunta Directiva do GAC representando polo menos o 50% dos votos.

ENTIDADES Está formado polos sectores pesqueiro, social, económico e público. O Sector pesqueiro é o líder do GAC
O GAC é unh asociación e non pode excluír a integración de ningunha entidade NUMERO DE GAC