Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

Adjunto(clic para descargar)
lei subvencions 9-07.pdflei subvencions 9-07.pdf