Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega

Adjunto(clic para descargar)
Lei de Transparencia.pdfLei de Transparencia.pdf